Sri Lanka Mannar District

urbon Council
Mannar
Pradheshiya Sabha
Mannar
Nanattan

Musali

Manthai West