மன்னார் மாவட்ட கரையோர பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் இலங்கை உயிர் காப்புச் சங்கம் மற்றும் பீப்பிள் லீசிங் நிறுவனத்தின் நிதி பங்களிப்புடன் எருக்கலம்பிட்டி கல்லடி களப்பு பகுதியில் 27.03.2019 அன்று ஆயிரம் கண்டல் தாவரங்கள் நாட்டப்பட்டன இந் நிகழ்வில் மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர், இலங்கை உயிர்காப்புச் சங்கத்தின் பணிப்பாளர், பீப்பிள் லீசிங் முகாமையாளர், ஊழியர்கள், மன்னார் பிரதேச சபை தவிசாளர், கிராம சேவகர்கள்,பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியாகத்தர்கள், தப்ரபேன் கடலுணவு ஏற்றுமதி நிறுவனத்தினர் என பலரும் கலந்து கொண்டு கண்டல் மரங்களை நாட்டி வைத்தனர் இந் நிகழ்வுகளை மன்னார் மாவட்டச் செயலகத்தில் இயங்கும் கரையோர பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் உத்தியோகத்தர்கள: சிறப்பாக ஒழுங்கமைத்திருந்தனர்.

 
AB
AF
AS