கிளை /பிரிவு : நிதி

இல

மக்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவை

தேவை படும் ஆவணம்

சேவை நிறைவு செய்ய தேவை படும் காலம்

சேவை கட்டணம்

சேவை தொடர்பான நேரடி அரச அலுவலர்

பெயர்

தொலைபேசி  இல

01

பிரதேச செயலகங்களில் காணப்படும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான நீண்ட கால பிரச்சனைகளை தீர்த்தல்.

உரிய பிரச்சனை தொடர்பான ஆவணங்கள்

02 வாரம்

இல்லை

பிரதம கணக்காளர்

023-2222214

02

சேவை வளங்குனர்களை வருடாந்தம் பதிவு செய்தல் (நவம்பர் மாதம் )

1.உரிய விண்ணப்பம்

2.வியாபார அல்லது கம்பனி பதிவு சான்றிதழ் பிரதி

3.பணம் செலுத்தியமைக்கான பற்று சீட்டு

4.ஊள்ளுராட்சி சபையில் பெறப்பட்ட வியாபார அனுமதி பத்திரம் நிழற் பிரதி

5 ஒப்பந்தகாரராயி ன் ICTAD/CIDA நிறுவனத்தில் பதிவுக்கான உறுதிபடுத்தபட்ட நிழல் பிரதி

6.உணவு வழங்கல் சேவையாயின்  குறித்த பகுதிக்கான பொது சுகாதார பரிசோதகர் /வைத்திய அதிகாரியிடம் பெறப்பட்ட சான்றிதழ் பிரதி

06 வாரம்

500/- (மாற்ற மடையக்கூடும்)

பிரதம கணக்காளர்

023-2222214