பிரதேச செயலக பிரிவு ரீதியான விபரங்கள் - 2021 (2020) 

Divisional Secretariat / பிரதேச செயலகம் Area  (Km²) / 
பரப்பு
Percentage / 
சதவீதம்
Total Population / சனத்தொகை No.of.Villages / கிராமங்களின் எண்ணிக்கை  Location / 
அமைவிடம்
Distance from District Secretariat / 
மாவட்ட செயலகத்தில் இருந்து தூரம் (Km)

Mannar Town / மன்னார் நகரம்

226.9

11.33

 70,322 49 மன்னார் நகரம் 0

Nanattan / நானாட்டன்

129.3

6.46

 22,450 36 அடம்பன் 10.5

Musali / முசலி

474.2

23.69

 29,407 17 பெரிய பண்டிவிரிச்சான் 48

Manthai West / மாந்தை மேற்கு

658.9

32.91

 26,152 20 நானாட்டான் 18

Madu மடு

512.8

25.61

 13,343 31 சிலாவத்துறை 40

Total /மொத்தம்

2002.1

100.00

 161,674 153    

 

Untitled